ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව

ප්‍රෝටෝන–ප්‍රෝටෝන දාම ප්‍රතික්‍රියාව යනු න්‍යෂ්ටි සංස්ලේෂණ ක්‍රියාවලියකි.

The proton–proton chain reaction dominates in stars the size of the Sun or smaller

ආශ්‍රිතසංස්කරණය