ප්‍රවර්ගය:Uploader unsure of copyright status

Works without confirmed copyright status will be deleted after a week.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.