ප්‍රවර්ගය:Time, date, and time zone user templates

To use any of these templates, just place the template on your user page between two sets of braces ({{ }}), without the "Template:" prefix.

{{User:UBX/today}} will produce: පරිශීලක:UBX/today

"Time, date, and time zone user templates" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 5 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 5 ද වෙති.