ප්‍රවර්ගය:Pages using short description with unknown parameters

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ වන්නේ, නොදන්නා පැරාමිති (undefined, misspelled, etc.) භාවිතා කරමින් සැකිල්ල:Short description (සාකච්ඡාව) ආමන්ත්‍රණය කරන්නා වූ පිටු වේ.

Pages are typically sorted alphabetically by the unknown parameter that is used, e.g. pages using unknown parameter |foo= will be sorted under "F". The name of the page is typically used as a secondary sort key.

Unknown parameters can be detected using Module:Check for unknown parameters in the template. To show the information listed here on a category page, use {{Unknown parameters category}} on the category page.

In addition to indicating the attempted use of an unsupported parameter, articles will appear in this category if an unnamed parameter contains an = sign. To resolve this problem, add 1= For example, instead of {{short description|The equation e=mc2}}, write {{short description|1=The equation e=mc2}}.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.