ප්‍රවර්ගය:Missing middle or first names

These biographies are missing either a first or middle name, and need more research to find them. The missing name is represented by its initial. Please remove the category tag when you discover the missing name and replace the incomplete information in the biography.

A simple Google search can usually find the information. Other good sources are the Google News Archive or the World War I and World War II draft registrations which required full names.

Because this is a maintenance category, it should only contain people whose missing name has a reasonable chance of being found. For example, people who lived many centuries ago about whom little is known should not be placed in this category.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Missing_middle_or_first_names&oldid=544369" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි