ප්‍රවර්ගය:Logic symbol templates

Template Symbol/
result
Term with wikilink
{{All}} Universal quantifier
{{And}} Logical conjunction
{{Eqv}} Logical equivalence
{{Exist}} Existential quantifier
{{False}} False (logic)
{{Ident}} If and only if
{{Imp}} Material conditional
{{In}} Being an element
Template Symbol/
result
Term with wikilink
{{Models}} Double turnstile
{{Nand}} Sheffer stroke
{{Nor-}} Logical NOR
{{Not}} Negation
{{Or-}} Logical disjunction
{{Tee}} Turnstile (symbol)
{{True}} Logical truth
{{Xor}} Exclusive disjunction
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Logic_symbol_templates&oldid=608394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි