ප්‍රවර්ගය:Articles with imported Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 text

This category contains articles that have imported content from CC BY-SA 3.0 sources. ජූලි 2009 වන විට, though the vast majority of Wikipedia is dual-licensed under the GFDL and CC BY-SA 3.0, the articles in this category can only be used under CC BY-SA. Pages are added to this category by {{CC-notice}}.

"Articles with imported Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 text" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.