ප්‍රථමාධාර හදිසි අසනීප තත්ත්වයක් හෝ තුවාල පෙළෙන ඕනෑම පුද්ගලයකුට ලබා දෙනුලබන ප්‍රථිකාර වේ.[1]ජීවිත ආරක්ෂා, නරක අතට හැරෙන තත්ත්වය වැළැක්වීම මෙන්ම සුවවීමට කටයුතු කිරීම.

විශ්වයම පිළිගත් ප්‍රථමාධාර සංකේතය.


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. First aid manual: 9th edition. Dorling Kindersley. 2009. ISBN 978 1 4053 3537 9.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රථමාධාර&oldid=436249" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි