ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ප්‍රංශ ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම

1998 පාපන්දු ලෝක ශුරතාවය හිමි කරගෙන ඇත. වත්මන් ජාත්‍යන්තර පාපන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල 17 වන ස්ථානයේ පසුවෙයි.