ප්‍රහාරයන්ගෙන් සිරුර ආරක්‍ෂාකරගැනීම සඳහා යොදාගන්නා උපකරණයකි.

Greek soldiers of Greco-Persian Wars. Left: Greek slinger. Right - hoplites. Middle hoplite's shield has a curtain which serves as a protection from arrows.
කවුඩක් හා පළිහක් අතින්ගෙන ඡායාරූපයකට පෙනීසිටින සටන් ශිල්පියෙක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පලිහ&oldid=312181" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි