මෙම පරිශීලකයා Twinkle භාවිතයෙන් පරිපාලක කටයුතු සිදු කරයි!
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:UBX/Twinkleadmin&oldid=137007" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි