පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර/විකිසෙනෙහස

The WikiLove menu as it appears on user talk pages
Interface for giving a kitten

WikiLove is a script designed to promote the spread of WikiLove within Wikipedia. Specifically, it makes adding awards and gifts to user talk pages as simple as clicking a few buttons.

ස්ථාපනයසංස්කරණය

ස්ථාපනය කිරීමට, ඔබේ Vector JS පිටුවට පහත පේළිය එක් කරන්න:

importScript('පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර/wikilove.js');

සැ.යු.: WikiLove ක්‍රියාකරන්නේ Vector තේමාව මත පමණි. (2010 සිට පෙරනිමි තේමාව). ඔබේ තේමාව වෙනස් කිරීමට හෝ පරීක්‍ෂා කිරීමට අභිරුචීන් බලන්න හෝ Wikipedia:Skin කියවන්න

If you have trouble getting the script to work, try clearing your cache. Also make sure that you are on a user talk page, as the menu will not appear on other pages.

භාවිතයසංස්කරණය

WikiLove භාවිතයට, පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවකට ගොස්, විධානපටිත්තෙහි ඇති හෘද සලකුණ මත ක්ලික් කර ඔබට ලබාදීමට අවැසි දෑ තෝරාගන්න. එම විධානකොටුවෙහි ඇතුලත් ක්‍රියාපිළිවෙල අනුගමනය කරන්න.

Currently supported itemsසංස්කරණය

Possible future itemsසංස්කරණය

  • Beer
  • Welcome templates
  • WikiProject invitations