ජය අංකය සහිත වැසි ඇති විය හැකිය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිපාලන_කොට්ඨාසය&oldid=495472" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි