ගණිතයෙහි, පරාවලයක් යනු දර්පණ-සමමිතික සහ දළ වශයෙන් ඉංග්‍රීසි යූ අක්ෂර-හැඩැති තල වත්‍රයකි.

විවිධ ගුණාංග දක්වමින්, පරාවලයක රූපයක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරාවලය&oldid=430206" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි