පරමවිඥානාර්ථ සමිතිය

පරමවිඥානාර්ථ සමිතිය යනු, පරමවිඥානාර්ථය වැඩිදියුණු කරලීමට 1875දී පිහිටුවන ලද සංවිධානයකි.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරමවිඥානාර්ථ_සමිතිය&oldid=271652" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි