පදම්කළ සම්

සත්ත්‍ව සම් පදම්කර නිපදවන කල් පවත්නා, සුනම්‍ය අමුද්‍රව්‍යය පදම්කළ සම් නම් වේ.

සත්ත්‍ව (සාමාන්‍යෙයන් ගව) සම් පදම්කර නිපදවන කල් පවත්නා, සුනම්‍ය අමුද්‍රව්‍යය පදම්කළ සම් නම් වේ.

පදම්කළ සම් සහ ඒ ආශ්‍රිත නිශ්පාදන සදහා යොදාගන්නා මෙවලම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පදම්කළ_සම්&oldid=289554" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි