පඬුවස්නුවර (බහුරුත්හරණය)

පඬුවස්නුවර යන්නෙන් පහත දෑ අදහස් විය හැක: