නෙප්චූන්ගේ චන්ද්‍රයෝ

නෙප්චූන් ග්‍රහලොවට චන්ද්‍රයන් දාහතරක් (14) ඇත.

Two large partially illuminated spherical bodies: a large one at the top and a small one below it. The light is coming from the left making the bodies look like the waxing crescent moon.
Neptune (top) and Triton (bottom), three days after the Voyager 2 flyby in 1989

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නෙප්චූන්ගේ_චන්ද්‍රයෝ&oldid=437250" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි