1. ගාමිණි ජාතික පාසල, නුවර එළිය
  2. කිකිළියමාන්න විද්‍යාලය
  3. ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය
  4.  ශාන්ත පැට්රික් විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල
  5. සුමන මධ්‍ය විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල