යම් ජාතියක සම්බන්ධයෙන් දිගු ඉතිහාසයක් සහ ගැඹුරු සංස්කෘතික සම්බන්ධයක් පවතින ප්‍රදේශය සංකල්පයක් ලෙස එම ජාතියේ නිජබිම ලෙස හැඳින්වේ. යම් ජාතකත්වයක් ආරම්භවූ රට එම ජාතිකත්වයේ මවුබිමවේ යන්න තවත් සංකල්පයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිජබිම&oldid=360961" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි