න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරක

න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් යනු න්‍යෂ්ටික දාම ප්‍රතික්‍රියාවක් ආරම්භ කර පාලනයක් යටතේ පවත්වාගෙන යා හැකි උපාංගයකි.

Core of CROCUS, a small nuclear reactor used for research at the EPFL in Switzerland