න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන

න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන යනු න්‍යෂ්ටික බලය නිපැයීම සඳහා, න්‍යෂ්ටික විඛණ්ඩනය හෝ විලයනය විසින් 'පරිභෝජනය' කල හැකි ද්‍රව්‍යයකි.

PWR fuel assembly (also known as a fuel bundle) This fuel assembly is from a pressurized water reactor of the nuclear-powered passenger and cargo ship NS Savannah. Designed and built by the Babcock & Wilcox Company.
CANDU fuel bundles Two CANDU ("CANada Deuterium Uranium") fuel bundles, each about 50 cm long, 10 cm in diameter.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=න්‍යෂ්ටික_ඉන්ධන&oldid=404017" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි