නවසීලන්තයෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයා

නවසීලන්තයෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයා (මයෝරි: [ටෙ පිරීමියා ඔ අවුටෙයරෝව ] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)) යනු නවසීලන්තයෙහි රජයෙහි ප්‍රධානියා වෙයි.