රාශි චක්‍රයේ 9 වැන්න ධනු () වේ.

  1. Astronomical Applications Department 2011.
ධනු
Sagittarius
Zodiac symbolArcher
Duration (tropical, western)November 21 – December 21 (2024, UT1)[1]
ConstellationSagittarius
Zodiac elementFire
Zodiac qualityMutable
Sign rulerJupiter (ancient), Neptune (modern)
DetrimentMercury
ExaltationNo planet (Some say South Node)
FallNo planet (Some say North Node)
AriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricornAquariusPisces
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ධනු&oldid=203288" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි