ද බ්‍රිජ් ඕවර් ද රිවර් ක්වායි

ද බ්‍රිජ් ඕවර් ද රිවර් ක්වායි
The bridge over the river kwai 1954.jpg
මුල් මාතෘකාව[ලු පුන්ට් ඩු ලා රිවියේ ක්වායි] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)