දෙවි-දේවතා නාමාවලිය

මෙම දේවතා නාමාවලිය ('list of deities) බුදු දහම, බහුදේවවාදී ආගම් සහ ආගමකට ඍජු සම්බන්ධයක් නැති දෙවිවරුන්ගේ සුචියකි.
වව ගෝඩ්, අල්ලාහ් වැනි ඒකදේවවාදී ආගම් මෙයට අදාල නැත.. For deified individuals see List of people who have been considered deities, Apotheosis, Imperial cult. For deities whose cult is fictional see List of deities in fiction.

දේවතාවන් වර්ගය අනුව සංස්කරණය

Lists of deities by type:

අහස සම්බන්ධ සංස්කරණය

Chthonic සංස්කරණය

Human sphere සංස්කරණය

Demigods, Deified Heroes සංස්කරණය

ප්‍රදේශය අනුව සංස්කරණය

අප්‍රිකාව සංස්කරණය

ඇමරිකාව සංස්කරණය

ආසියාව සංස්කරණය

දකුණු ආසියාව සංස්කරණය

Ancient Near East / Caucasus සංස්කරණය

Central / Northern Asia සංස්කරණය

East Asia සංස්කරණය

Southeast Asia සංස්කරණය

ඕස්ට්‍රේලියාව-Oceania සංස්කරණය

යුරෝපය සංස්කරණය

See also සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙවි-දේවතා_නාමාවලිය&oldid=434967" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි