දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් බ්ලැක් පීටර්

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් බ්ලැක් පීටර්" යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල්ගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කථාවකි. මෙය ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි ඇතුළත් වුවද, මුලින් එය 1904දී ස්ට්‍රෑන්ඩ් මැගසින් සහ කොලියර්'ස් යන සඟරාවන්හි ප්‍රකාශයට පත්කෙරිණි.

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් බ්ලැක් පීටර්"
The Adventure of Black Peter 07.jpg
පීටර් කැරී සහ පැට්‍රික් කෙයර්න්ස්, 1904 සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමකි
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1904