දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් චාල්ස් ඔගස්ටස් මිල්වර්ටන්

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් චාල්ස් ඔගස්ටස් මිල්වර්ටන්" යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් විසින් රචනා කළ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටි කථා 56 අතරින් එකකි. මෙය 1904දී ප්‍රකාශිත ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි ඇතුළත් කථා 13න් එකකි.

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් චාල්ස් ඔගස්ටස් මිල්වර්ටන්"
The Adventure of Charles Augustus Milverton by Sidney Paget 1.jpg
චාල්ස් ඔගස්ටස් මිල්වර්ටන්, 1904 සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමකි
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1904