දෑකැත්ත සහ මිටිය

දෑකැත්ත සහ මිටිය (☭) සමාජවාදයේ ලාංඡනයයි.

Traditional style hammer and sickle.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෑකැත්ත_සහ_මිටිය&oldid=469409" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි