යමෙකු හෝ යමක් පිලිබඳව හුරුපුරුදුකම, සම්ප්‍රජානනය හෝ වැටහීම දැණුම නම්වේ.

දැණුමේ ආකාරසංස්කරණය

කෙනෙකුට දැනුම ලැබෙන මාර්ගසංස්කරණය

  • අත්දැකීම්
  • අධ්‍යාපනය


ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දැණුම&oldid=489524" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි