යමෙකු හෝ යමක් පිලිබඳව හුරුපුරුදුකම, සම්ප්‍රජානනය හෝ වැටහීම දැණුම නම්වේ.

දැණුමේ ආකාරසංස්කරණය

  • කරුණු
  • තොරතුරු
  • විස්තර
  • නිපුණතා

කෙනෙකුට දැනුම ලැබෙන මාර්ගසංස්කරණය

  • අත්දැකීම්
  • අධ්‍යාපනය


ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දැණුම&oldid=320151" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි