දැඩි සත්කාර ඒකකය

දැඩි සත්කාර ඒකකය (ඉංග්‍රීසි:  intensive care unit, ICU) යනු රෝහලක ඇති අංගයකි.

දැඩි සත්කාර ඒකකය (ICU)

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දැඩි_සත්කාර_ඒකකය&oldid=481394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි