ද්වාරය:අමෙරිකාවේ එක්සත් රාජ්‍යයන්

උතුරු අමෙරිකාවේ පිහිටි රටකි. රාජ්‍යයන් 50ක එකතුවකි.

ලොව ධනවත්ම රාජ්‍යයයි.

ඉංග්‍රීසියෙන් United States of America (USA) ලෙස හඳුන්වයි. එය බෙහෝවිට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ලෙස වැරදියට සිංහල බසට පරිවර්තනයකර තිබෙනු දක්නට ලැබේ.


විශාලත්වයසංස්කරණය

ජනතාවසංස්කරණය