බුද්ධ ධර්මය සහ බුද්ධාගම
පිළිබඳ  ලිපි මාලාවක කොටසකි 

Dharma Wheel.svg

බුද්ධාගම පිළිබඳ ද්වාරය

බුද්ධාමෙහි ඉතිහාසය

ධර්ම සංගායනා
බුදු දහමට සබැඳි සිදුවීම්

ප්‍රමුඛ චරිත

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ
බුද්ධකාලීන ශ්‍රාවකයෝ
පසුකාලීන බෞද්ධයෝ

ධර්මය සහ බෞද්ධ යෙදුම්

චතුරාර්ය සත්‍යය
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
ත්‍රි ලක්ෂණ
පටිච්ච සමුප්පාදය
සසර · නිවන
පංච ස්කන්ධ · ලෝකය
කර්මය · පුනර්භවය

පිළිවෙත් සහ මාර්ගඵල සතර

බුද්ධත්වය · බෝධිසත්ව
මාර්ගඵල සතර
ප්‍රඥාව · භාවනා · සිල්පද
පාරමිතාවන් · තෙරුවන්
බෞද්ධ ශ්‍රමණ · ගිහියා

රටවල් සහප්‍රදේශ

බුදු දහමෙහි සම්ප්‍රදායන්

ථේරවාද · මහායාන
වජ්‍රායාන
විවිධ සම්ප්‍රදායන්ට පෙර

ග්‍රන්ථයන්

අභිධර්මය
මූලාශ්‍ර හා සබැඳි
පාලි ත්‍රිපිටකය · ටිබෙට් ත්‍රිපිටකය
චීන ත්‍රිපිටකය

ආශ්‍රිත ලැයිස්තුව

ධම්ම සාකච්ඡා
සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයන්
බෞද්ධ සංස්කෘතියේ මූලික අංග

මහා සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍ර විග්‍රහයසංස්කරණය

මහා සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍රයේ විසි එක්වරක් අවධාරණය කෙරෙන කොටසක් තිබේ. ආර්ය මාර්ගයට පැමිණිමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම කෙනෙන්ක් මේ සුත්‍ර කොටස හොඳින් අවභොඩ කොට ගත යුතුවේ.

"අනිස්සිතොච විහරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදෙති" අපේ සිතේ ඇතිවන් කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත යන වේගය අනුව දෙයක් උපාදානය කොටගනී. අප කැමැත්තට අනුව පැවැත්විය හැකි දෙයක් මේ ලෝකය තුල නැත. මෙම පාඨය තනි වාක්‍යකින් දැක්වුවද එහි අන්තර්ගතය තුල ආනපාන පියවර හතක් ඇතුලත් වේ.

අනිච්චානු පස්සි විහරති - නිච්ච සංඥා පජාති

දුක්කානු පස්සි විහරති - සුඛ සංඥා පජාති

අනත්තානු පස්සි විහරති - ඇත්ත සංඥා පජාති

නිබ්භිතානු පස්සි විහරති - අභිනන්දී සංඥා පජාති

විරාගානු පස්සි විහරති - රාග සංඥා පජාති

නිරෝධානු පස්සි විහරති - සමුදය සංඥා පජාති

පටිනිස්සග්ගානු පස්සි විහරති - සබ්භුපති පජාති

ආලවක සූත්‍රයසංස්කරණය

කථංසු තරතී ඔඝං - ඕඝයන් කෙසේ තරණය කෙ‍රේද?

කථංසු තරති අණ්ණවං - සාගරයෙන් කෙසේ ඔතෙරවේද?

කථංසු දුක්ඛං අච්චේති - කෙසේ දුක ඉක්මවයිද?

කථංසු පරිසුංජති. - කෙසේ පිරිසිදු වේද?


සද්ධාය තරතී ඔඝං - සද්ධාවෙන් ඔඝය තරණය කෙරේ.

අප්පමාදේන අණ්ණවං - අප්පමාදයෙන් සාගරය තරණය කෙරේ.

විරියේන දුක්ඛං අච්චේතී - වීරියෙන් දුක ඉක්මවයි.

පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣතී - ප්‍රඥාවෙන් පිරිසිදු බව වෙයි. - (ආලවක සූත්‍රය -ඛුද්දක නිකාය, සුත්ත නිපාත.)

ධම්ම සාකච්ඡාසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දහම්_චින්තා&oldid=347064" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි