දස පණත සම්බන්ද කතෝලික ඉගැන්වීම

දස පණත නික්මයාම 20 පරිජ්චේදය අනුව

සැබෑවූ එකම දෙවියන්ට පමණක් වන්දනා කරව

සමිදාණන්ගේ ශ්‍රී නාමය ගෙන බොරුවටත් නිරර්තථකයටත් නොදිව්රව

ඉරුදිනත් ණය මංගල්‍යය දිනත් නිවාඩු වලංගු කර

මව්පියන්ට සංග්‍රහ කරව

ජිවිත විනාශ නොකරව

කාමමිථ්‍යාචාරය නොකරව

සොරකම් නොකරව

බොරුසාක්ෂි නොකරව

පරදාල ආලය නොකරව

අන් වස්තු ආශා නොකරව