දත්ත විශ්ලේෂණය

දත්ත විශ්ලේෂණය (Data Analysis) යනු දත්ත පරීක්ෂණය, පිරිසිදු කිරීම, පරිණාමය සහ ආකෘති තැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙයි.

දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියසංස්කරණය

Ta

දත්ත රැස්කිරීමසංස්කරණය

දත්ත සැකසීමසංස්කරණය

දත්ත පිරිසිදු කිරීමසංස්කරණය

දත්ත විග්‍රහයසංස්කරණය

දත්ත ආකෘති තැනීමසංස්කරණය

=== දත්ත පණිවුඩ හුවමාරුව Made Esandu

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දත්ත_විශ්ලේෂණය&oldid=489516" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි