දක්නය යනු ආයුධයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් ඉලක්ක ගත කිරීමට උපකාර කිරීමට භාවිතා වන ප්‍රකාශ උපකරණයකි.

Sight of a Sig 550 rifle (muzzle)
Sight of a Sig 550 rifle (stock)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දක්නය_(උපකරණය)&oldid=433523" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි