තොරතුරුවේදය

තොරතුරු එක්රැස්කිරීම සහ විශ්ලේෂණය පිළිබඳ වන අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය

තොරතුරුවේදය (ඉංග්‍රීසි:  Information science), යනු තොරතුරු එක්රැස්කිරීම සහ විශ්ලේෂණය පිළිබඳ වන අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය වේ.

Visualisation of various methodological approaches to gaining insights from meta data areas. Including: infometrics, bibliometrics, cybermetrics, scientometrics, webometrics, altmetrics, and placed within Quantative Science Studies
Visualisation of various methodological approaches to gaining insights from meta data areas.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තොරතුරුවේදය&oldid=679449" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි