දෙපසින්ම ගසු සිටුවා සෘජු මාර්ග ඉංග්‍රීසි බසින් avenue නමින් හඳින්වේ. සිංහලෙන් මෙයට ආසන්නම සම්ප්‍රදායික යෙදුම දෙවැට වුවද එය නිවරදි තේරුම ලබා නොදේ. තුරුමග යන්න නිවැරදි පරිවර්තනයයි. තුරුමග වචනය මුලු කාලයේ නොතිබුනු බැවින් කොළඹ නගරයේ පැරණි avenue නාම සිංහලට පරිවර්ථනයේදී මාවත ලෙසම යොදා ඇත.

Alexandra Park, Londonහි තුරුමගක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තුරුමංසංස්කරණය

  • නිදහස් තුරුමග ( නිදහස් මාවත) - කුරුඳුවත්ත
  • රීඩ් තුරුමග - කුරුඳුවත්ත


Referencesසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුරුමග&oldid=269044" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි