ඉක්මනින් උග්‍ර වන සහ කෙටි කාලසීමාවක් පවත්න රෝග වෛද්‍යවේදයේදී තීව්‍ර රෝග ලෙස හැඳින්වේ.

නිදසුන්සංස්කරණය

බෝවන තීව්‍ර රෝගසංස්කරණය

බෝනොවන තීව්‍ර රෝගසංස්කරණය

  • මහා මාර්ග අනතුරු
  • සමහර වකුගඩු රෝග

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තීව්‍ර_රෝග&oldid=356478" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි