තැබෑරුම (tavern) යනු මද්‍යසාරමය පාන පානයකිරීම සඳහා පුද්ගලයින් රැස්වන ව්‍යාපාරික ස්ථානයකි. සමහර තැබෑරුම් වලදී ආහාරද ලබාගතහැක.An inn is a tavern which has a license to put up guests. The word derives from the Latin taberna and the Greek ταβέρνα/taverna, whose original meaning was a shed or workshop. The distinction of a tavern from an inn, bar or pub varies by location, in some places being identical and in others being distinguished by traditions or by legal license. In 16th century England, a tavern was distinguished from a public ale house by dint of being run as a private enterprise, where drinkers were "guests" rather than members of the public.

සැකිල්ල:Bartend

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තැබෑරුම&oldid=433474" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි