විවිධ පැහැයන්ගෙන් යුක්ත ඛණිජ වර්ගයකි.

උප වර්ගසංස්කරණය

දිය තරිප්පුසංස්කරණය

ප්‍රයෝජනසංස්කරණය

  • අතීතයේ උපැස් සෑදීම සඳහා දියතරිප්පු යොදා ගැනිනි[1]. මෙම කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ තවමත් පවතී[2].

මරකතසංස්කරණය

කහ තරිප්පුසංස්කරණය

රතු තරිප්පුසංස්කරණය

  1. http://www.divaina.com/2013/08/11/feature05.html
  2. http://www.divaina.com/2013/09/01/nimna01.html

බාහිර යොමුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තරිප්පු&oldid=348706" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි