මිනිස් සිරුරේ ඇති අවයවයකි. තයිමසය තුල T Cells නිපදවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තයිමසය&oldid=480887" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි