ට්‍රැක්ටර් (ඉංග්‍රීසි:  Tractor) යනු කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී භාවිතා වන උපකරණයකි.

ට්‍රැක්ටරයක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ට්‍රැක්ටර්&oldid=396905" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි