ටයර් යනු වාහනයකට

කාරයක ටයරය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටයර්&oldid=469310" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි