ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ

ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ යනු සවුදි අරාබියාවෙහි ජෙඩ්ඩාහී පිහිටි මීටර-250 (අඩි 820) උසැති සහ නැරඹුම් අට්ටාලයක් සහිත රූපවාහිනී කුළුණකි. එහි ගොඩනැගීම් කටයුතු නිම කර ඇත්තේ 2006 වසරෙහිදීය.

ජෙඩ්ඩා රූපවාහිනී කුළුණ
برج تلفزيون جدة
Jeddah Tower August 2019 S.Nitzold.jpg
සාමාන්‍ය තොරතුරු
ප්‍රභේදයරූපවාහිනී කුළුණ
නගරයජෙඩ්ඩා
රටසවුදි අරාබියාව
උසමීටර් 250

මෙයද බලන්නසංස්කරණය