බහු දේවවාදී රෝම ආගමේ ප්‍රධාන දෙවියෝ ජුපිට' වෙයි. දෙවියන්ගේ රජු වෙයි.

කිරිගරුඬෙන් නිමැවූ ජුපිට' පිළිමයක්. (1st century AD, Hermitage, St Petersburg.) (With 19th-century additions of drapery, scepter, eagle, and Victory)

බල ක්‍ෂේත්‍රසංස්කරණය

  • අහස
  • ගිගිරුම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජුපිට%27&oldid=495902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි