ජුදෙයා සහ සමාරියා ප්‍රදේශය

Judę i Samaria znajduje się pod jurysdykcja utworzonej niedawno autonomii Palestyny.