ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර සම්මත පොත් අංකය (ISBN) අංක නිකුත් කරනුයේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය වීසිනි.[1]

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. රඹුක්කන කීර්ති එස්. කුමාර (2016-06-08). "මොකක්ද මේ ISBN කියන්නේ?". දියණිය. pp. 5, 32.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය