මම ජයන්ත කුමාර. මාගෙ විෙනා්දාංශය පරිගණක වෙරස සමග සටන් කිරිම. වැඩිදුර විස්තර

වෙබි අඩවියට

ගොනුව:Jayanthakumara.jpg

වෙබි අඩවියට පිවිසෙන්න.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:ජයන්ත&oldid=23305" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි