චීනචට්ටි වාස්තු විද්‍යාව

චීනචට්ටි වාස්තු විද්‍යාව (ඉංග්‍රීසි:  Cast-iron architecture) යනු, පාලම් සහ කඩමණ්ඩි සිට ගබඩා, සඳළුතල සහ වැටවල් දක්වා ගොඩනැගිලි සහ වස්තූන් සඳහා චීනචට්ටි භාවිතා කිරීමේ ශිල්පය වෙයි.

A street in SoHo in New York City famous for its cast-iron facades.
Spa Colonnade in Mariánské Lázně, 1889. Nearly every element is cast iron.

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය